moja-pensja.pl
Sprawdzamy ile tak naprawdę zarabiają Polacy!
Weź udział w badaniu i powiedz nam ile zarabiasz!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
 • partner
 • partner

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

Regulamin korzystania z portalu moja-pensja.pl

Definicje
Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
 1. Portal – portal internetowy moja-pensja.pl.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu.
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego (Portalu) moja-pensja.pl.
 2. Portal jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu jest bezpłatne, z wyjątkiem zamieszczania reklam i korzystania z usług i produktów wyraźnie oznaczonych jako odpłatne.

Ochrona danych osobowych
 1. Portal zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
Prawa i obowiązki Użytkownika
Zobowiązania Użytkownika
 1. Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 3. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
Prawa i obowiązki związane z publikowaniem treści
 1. Użytkownik ma prawo zamieszczać na Portalu komentarze do opublikowanych artykułach. Komentarze będą dostępne do wglądu dla wszystkich Użytkowników.
 2. Komentarze nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych, ani osób prawnych, ani też zawierać treści wskazanych punkcie 3 Zobowiązań Użytkownika.
 3. W sytuacji, o której mowa w punkcie 2, Portal zastrzega sobie prawo do edycji komentarzy w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, bądź do całkowitego usunięcia komentarza.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Użytkowników na Portalu komentarzy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału Portalu. Ujawnianie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
Prawa autorskie
 1. Wszystkie prawa do serwisu moja-pensja.pl, a w szczególności autorskie prawa majątkowe do wszelkich publikowanych treści, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów Portalu takich, jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują właścicielowi.
 2. Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za pisemna zgodą Portalu (info@moja-pensja.pl), z wyjątkiem sytuacji, gdy publikacji tych treści towarzyszy wyraźne oznaczenie źródła, z którego zostały one pobrane oraz umieszczenie aktywnego linka do cytowanej treści.
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin będzie interpretowany zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
 2. Wszelkie spory w związku z funkcjonowaniem Portalu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Portalu.
 3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej, ani administracyjnej – za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszego Regulaminu.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2011 r.
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!